2014, നവംബർ 26, ബുധനാഴ്‌ച

ഉറുമ്പ് പൊടി


സൈതാലിക്കാ... ഉറുമ്പ് പൊടിയുണ്ടോ?”
ഉണ്ടല്ലോ.”
ഇതിട്ടാല്‍ ഉറുമ്പ് ചാവുമോ സൈതാലിക്കാ?”
കൊല്ലാന്‍ പാടില്ല, ഓടിച്ചാല്‍ മതി.”
ഉറുമ്പ് പൊടിയുമായി കടയില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച എനിക്ക് സംശയങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല.
ഈ ഉറുമ്പ് പൊടി, ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാന്‍ മാത്രം ശക്തമല്ലാത്തതിനാലാണോ സൈതാലിക്ക അങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്?! അതല്ല, ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലരുതെന്നുള്ള സൈതാലിക്കയുടെ മനസാണോ?!